Audyt zapasów kredytobiorców bankowych

Category: Konto Bankowe
17.02.2021

Finansowanie kapitału obrotowego w formie kredytu gotówkowego / kredytu w rachunku bieżącym pod zabezpieczenie zastawu akcji i dłużników jest jednym z najczęstszych sposobów finansowania, często stosowanych przez różnych bankierów. Kredytobiorcy w takich przypadkach powinni co miesiąc przekazywać dane o stanie zapasów i dłużnikach, na podstawie których banki wyliczają Moc Ciągnienia po obniżeniu wymaganej marży. Akcje i dłużnicy będący podstawowym zabezpieczeniem, bankierzy w celu ustalenia autentyczności i poprawności takich oświadczeń wyznaczają w częstych odstępach czasu firmy biegłych rewidentów do przeprowadzania audytu zapasów, szczególnie w przypadku, gdy ekspozycja przekracza z góry określony próg (zwykle powyżej 100 braków).Audyt zapasów obejmuje audyt aktualnych zapasów i informacji o dłużniku pożyczkobiorcy, a raport powinien przedstawiać stan zapasów i dłużników najlepiej w dniu wizyty. Ponadto dokona również analizy wcześniejszych danych przekazanych przez pożyczkobiorcę do banku i pojawiających się w księgach rachunkowych pożyczkobiorcy, aby sprawdzić wiarygodność informacji przekazanych przez pożyczkobiorcę.

Bankier powołujący firmę CA do przeprowadzenia audytu zapasów ma na celu przede wszystkim sprawdzenie, czy zabezpieczenie (akcje pożyczkobiorcy i dłużnicy), na które zaciągnięto finansowanie, jest bezpieczne i czy jest prawidłowo wycenione.

Cele audytu zapasów

Różne cele, które mają zostać osiągnięte w wyniku audytu zapasów, można podsumować w następujący sposób: –

Zapewnienie właściwego zabezpieczenia / przechowywania i obchodzenia się z zapasami.

Aby określić, czy istnieją jakiekolwiek przestarzałe zapasy, a jeśli tak, to czy zostały one posegregowane i odpisane.

Sprawdzenie, czy stado jest odpowiednio ubezpieczone od ognia i innych klęsk żywiołowych (w odpowiednich przypadkach od innych zagrożeń, takich jak kradzież, włamanie, marynarka, zamieszki itp. Zgodnie z warunkami sankcji)

Aby upewnić się, czy stan magazynowy zgadza się z przedłożonym zestawieniem zapasów do bankiera

Sprawdzanie możliwości przekierowania środków.

Aby dowiedzieć się, dlaczego istnieje zbyt wiele zastrzeżeń dotyczących zapasów i należności w sprawozdaniu biegłego rewidenta w bilansie pożyczkobiorcy

Zapewnienie przestrzegania warunków nałożonego limitu

Ustalenie, czy akcje objęte hipoteką są możliwe do zrealizowania.

Potwierdzenie, że akcje są własnością pożyczkobiorcy, a finansowanie jest dokonywane wyłącznie na podstawie wartości opłaconych akcji.

Zbadanie zaległych dłużników uwzględniających wiek, zgodnie z księgami i oświadczeniem złożonym przez bank, kroki podjęte w celu odzyskania długo oczekujących na spłatę dłużników oraz prawdopodobne przypadki niewypłacalności dłużników, jeśli takie istnieją.

Wszelkie inne sprawy będące przedmiotem zainteresowania banku.

Kroki związane z audytem zapasów

Audyt zapasów koniecznie musi być przeprowadzony w miejscu pożyczkobiorcy z oczywistych powodów. Zanim jednak odwiedzisz pożyczkobiorcę, konieczne jest zrozumienie podmiotu, jego operacji bankowych i spraw finansowych. Dlatego zaleca się wizytę w odpowiednim oddziale, w którym pożyczkobiorca posiada rachunek, w celu zebrania informacji dotyczących sankcji, operacji na koncie, charakteru działalności, wyników kredytobiorcy i innych podstawowych informacji wraz z komentarzami / uwagami odnotowanymi przez innych audytorów (takich jak audytorzy wewnętrzni, równolegli audytorzy itp.) w celu uzyskania krótkiego zrozumienia pożyczkobiorcy i jego spraw finansowych. Na wizytę w oddziale i biurze pożyczkobiorców należy umówić się na spotkanie.

(A) Wizyta w oddziale pożyczkobiorcy –

Banki generalnie mają system utrzymywania dwóch folderów (w nielicznych przypadkach tylko jednego) dla każdego kredytobiorcy, z których jeden służy do przechowywania oryginalnych dokumentów sporządzonych przez kredytobiorcę (tj. Weksel na żądanie, akt zastawu, wadium itp.), Podczas gdy inne folder zawiera Formularz wniosku, raport z projektu, List sankcyjny, Audytowane sprawozdanie finansowe, poprzedni raport z audytu zapasów itp. Zestawienia składane co miesiąc przez pożyczkobiorcę są składane w teczce korespondencyjnej lub mogą być przechowywane w jednym pliku przeznaczonym do przechowywania zestawień wszystkich Kredytobiorcy. Weryfikacja obu akt wraz z operacjami na rachunku i Rejestrem DP pod kątem warunków Sankcji pomaga audytorowi giełdowemu uzyskać wgląd w sprawy pożyczkobiorcy i przeprowadzić audyt rachunku.

Ważne: – Jeśli pożyczkobiorca prowadzi inne konto bankowe, np. Pożyczkę terminową, musisz zweryfikować możliwość przekierowania środków.

Dokumenty wymagane od przedstawicieli oddziału banku:

 1. List sankcyjny i ostatni list odnawiający.
 2. Zestawienia zapasów (ostatnie 6).Wyciąg bankowy za ostatnie 6 miesięcy.Raport obrotów za ostatni rok obrotowy i bieżący rok obrotowy (do dnia)W przypadku firmy kopia formularza nr 8 i 32 w celu utworzenia / modyfikacji raportu wyszukiwania opłat lub ROC.

  LUB

  kopia CERSAI w przypadku innej niż firma.Saldo należności na wszystkich rachunkach w banku.Rejestr DP.QMR / QMS / QIS / QPR z ostatnich 2 kwartałów.Raport z inspekcji oddziałów (za ostatnie 2 kwartały).Ostatnie 3 zwroty podatku VAT / akcyzy (można je również pobrać od pożyczkobiorcy).Raport z wyceny zabezpieczonych papierów wartościowych.Audytowany FS za ostatni zakończony rok obrotowy (można go również pobrać od pożyczkobiorcy).Półroczne / kwartalne księgowe wyciągi z zadłużenia z certyfikatem CA.Kopia polisy ubezpieczeniowej zarówno dla pierwotnych, jak i stanowiących zabezpieczenie papierów wartościowych (może być również odebrana od kredytobiorcy).Jeżeli główne transakcje z tą samą stroną znajdują odzwierciedlenie w wyciągu z konta, wówczas relacje z tą stroną i autentyczność takiej transakcji należy zweryfikować na miejscu.Każdy inny dokument związany z audytem zapasów w celu przeprowadzenia bardziej efektywnego audytu lub sprawozdawczości. (B) Wizyta u pożyczkobiorcy i weryfikacja stanu magazynowego

  Po zebraniu podstawowych informacji z oddziału banku należy odwiedzić pożyczkobiorcę. Wskazane jest, aby podczas wizyty mieć przy sobie kwestionariusz audytu, aby żaden ważny punkt / obszar nie został pominięty (należy sporządzić szczegółowy kwestionariusz z pomocą formatu audytu). Wizyta u pożyczkobiorcy obejmuje weryfikację stanów i dłużników, zapytanie o kontrolę wewnętrzną oraz analizę wcześniejszych wyników i operacji bankowych. Chociaż audyt dotyczy tylko akcji i dłużników, zrozumienie ogólnego scenariusza finansowego i zapytania dotyczące siostrzanych obaw i ich działalności może również pomóc audytorowi giełdowemu w lepszym sfinalizowaniu raportu.

  Zanim zaczniesz weryfikację zapasów, musisz zrozumieć charakter towarów, zwłaszcza w odniesieniu do składowania – czy są przechowywane w wielu lokalizacjach, czy mają niszczący charakter itp

  . Proces związany z produkcją, produkcją i ustaleniem, czy jakakolwiek część pracy jest do wysłania poza podmiot do dalszego przetwarzania.

  Fizyczna weryfikacja zapasów

   Inspekcja Godown pod kątem lokalizacji, stanu, opłat czynszu (jeśli jest to czynsz), konserwacji itp.

   Aktualne zliczenie zapasów i zestawienie ich z danymi księgowymi) uzgodnienie z danymi księgowymi, jeśli jest jakakolwiek różnica.

   Sprawdź zapis – zapasy początkowe, zakupy, produkcja, sprzedaż i zapasy końcowe.

   Analiza zapasów i ruchu zapasów uwzględniająca wiek.

   Sprawdź nienormalny wzrost / spadek zapasów.

  Musisz zweryfikować wszystkich głównych wierzycieli i dłużników.

  Dokumenty wymagane od pożyczkobiorcy:

  1. Stan magazynowy na dzień weryfikacji.
  2. Bilans próbny lub tymczasowy bilans na dzień weryfikacji.Kopia ostatniego skontrolowanego bilansu.Polisa ubezpieczeniowa (obejmuje klauzulę hipoteczną banku dla pierwotnego i wtórnego zabezpieczenia.Dane dotyczące zakupów i sprzedaży za ostatnie 6 miesięcy oraz za bieżący miesiąc do daty weryfikacji.Faktury zakupów i sprzedaży, rejestr zapasów i inne dokumenty pomocnicze do weryfikacji kontroli wewnętrznej.Metoda wyceny zastosowana dla zapasów ze szczegółową obróbką.Kopia ostatnich złożonych deklaracji akcyzowych / GST.Podział sprzedaży na eksport i kraj.Szczegóły dotyczące nieruchomych i przestarzałych zapasów, a także zapasów przechowywanych przez ponad 6 miesięcy.Analiza ABC zapasów na podstawie wartości rocznego zużycia głównych artykułów. (Tylko jeśli jest dostępny)Wyprodukowane produkty ze szczegółami dotyczącymi licencjonowanej zdolności produkcyjnej, zainstalowanej mocy produkcyjnej i rzeczywistej wydajności wykorzystywanej.Miesięczne szczegółowe informacje dotyczące zakupów i sprzedaży, zapasów, dłużników i wierzycieli za ostatnie 6 miesięcyGłówni wierzyciele (operacyjni) i dłużnicy oraz ich transakcje należy weryfikować losowo. Typowe nieprawidłowości / spostrzeżenia dotyczące audytu zapasów –

   Typowe nieprawidłowości, które mogą zostać zaobserwowane przez firmę CA podczas audytu zapasów, można podsumować w następujący sposób –

   Uwagi dotyczące składania oświadczeń i kontroli –

   Oświadczenia dotyczące długów księgowych niezłożone / złożone, ale nie w terminie.

   Niewystarczające szczegóły, a mianowicie. kurs, ilość i ilość różnych rodzajów pozycji magazynowych nieuwzględnionych w zestawieniu.

   Rejestr DP nie jest aktualny.

   Analiza wiekowa dłużników, których nie udzielono / nie wykonano.

   Dłużnicy powyżej 90 dni (lub zgodnie z sankcjami) rozpatrywani w celu pobrania mocy.

   Nieprawidłowo obliczona moc ciągnienia.

   Ostatnia wizyta urzędnika oddziału nie została zarejestrowana.

   Operacje na rachunkach, które nie zostały zbadane w odniesieniu do prognoz

   Wyciągi QIS, skontrolowane rachunki itp. Nieuwzględnione w ewidencji.

   Wady wskazane przez audytorów wewnętrznych / równoległych audytorów nie są przestrzegane.

   Konto nie zostało odnowione / spóźniona weryfikacja.

   Uwagi dotyczące operacji na koncie –

   Cała sprzedaż zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, która nie została przekierowana przez konto.

   Konto nie jest aktywnie obsługiwane.

   Wypłata gotówki w bieżącym okresie jest nieprawidłowa.

   Częste przekroczenie kwoty na koncie.

   Równowaga nad mocą poboru, chociaż mieści się w ramach sankcjonowanego limitu.

   Uwagi dotyczące ochrony ubezpieczeniowej –

   W ramach ubezpieczenia zapasów.

   Ubezpieczenie wygasło i nie zostało odnowione.

   Składka za przedłużenie polisy zapłacona, ale polisy nie zarejestrowana.

   Polisa ubezpieczeniowa bez klauzuli bankowej.

   Brak pokrycia wszystkich ryzyk zgodnie z sankcjami.

   Nieprawidłowe pozycje / opis towarów na polisie ubezpieczeniowej.

   Lokalizacja towarów nieprawidłowo określona.

   Wszystkie lokalizacje zapasów nie są uwzględnione.

   Uwagi ogólne –

   Księga zapasów nie jest prowadzona / nie jest aktualizowana.

   Przestarzałe zapasy nie wyłączone z danych o stanie przekazanych do banku.

   Pogarszający się wskaźnik rotacji zapasów.

   Dane dotyczące zapasów, dłużników i wierzycieli przedstawione na koniec roku w zestawieniu zapasów oraz w sprawozdaniu finansowym nie są zgodne.

   Potwierdzenie inwentaryzacji od strony trzeciej nie zostało uzyskane lub fizyczna weryfikacja zapasów nie została przeprowadzona.

   Materiał otrzymany od osób trzecich do pracy nie jest wykluczony przy obliczaniu mocy poboru.

   Wnioski z audytu zapasów i jego zastosowań –

   Audyt zapasów przez zewnętrzną firmę CA jest jednym z ważnych narzędzi monitorowania kredytu dla banku. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa realnego zabezpieczenia pomaga bankowi zdyscyplinować kredytobiorcę lub może działać jako sygnał ostrzegawczy przed prawdopodobną przyszłą NPA. Może to pomóc bankowi w podjęciu na czas środków zaradczych w celu uniknięcia znacznych przyszłych strat. Podkreśla również ewentualne niedociągnięcia w istniejącym systemie monitorowania oddziału poprzez komentarze dotyczące prowadzenia rejestru DP, kontroli sprawozdań oraz przeglądu ksiąg rachunkowych i zgodności ustaleń kontroli.

   Poza tym audyt zapasów jest również przydatny dla pożyczkobiorcy. Uwagi dotyczące nieprawidłowości ubezpieczeniowych, błędnego opisu produktu i lokalizacji podanych w polisach, jeśli zostaną naprawione w odpowiednim czasie, mogą uchronić kredytobiorcę przed możliwymi do uniknięcia w przyszłości stratami.

   Dlatego moim zdaniem, w przeciwieństwie do Ustawowego Audytu, w którym nacisk kładzie się tylko na zgodność z odpowiednim statutem, Audyt Akcji jest ćwiczeniem wartości dodanej zarówno dla bankierów, jak i dla kredytobiorców.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy