Co to jest przetwarzanie kart kredytowych i jak działa przetwarzanie kart kredytowych?

Category: Kredytowa Jest
17.02.2021

Karty kredytowe są tak wszechobecne we współczesnym społeczeństwie, że prawie w ogóle o nich nie myślimy. Po prostu przeciągamy, bierzemy zakupy i wychodzimy. Może nie przychodzi nam do głowy, że za kulisami pracuje system, który zapewnia, że ​​wszystko działa płynnie. Ten system to przetwarzanie kart kredytowych i chociaż składa się z wielu ruchomych części, jest naprawdę bardzo prosty. Czym więc jest przetwarzanie kart kredytowych i jak to działa?

Co to jest przetwarzanie karty kredytowej?

Przetwarzanie kart kredytowych obejmuje wszystkie mechanizmy, które sprawiają, że zakup kredytu działa, od momentu, gdy posiadacz karty przeciągnie swoją kartę, do momentu, gdy pieniądze pojawią się na Twoim koncie bankowym lub zostaną z niego usunięte. W proces zaangażowanych jest wielu graczy, więc omówmy je wszystkie.

Kto jest zaangażowany w przetwarzanie kart kredytowych?

Posiadacz karty

Jest to najbardziej oczywista rola: posiadaczem karty jest osoba, która posiada kartę i używa jej do dokonania zakupu. Karta może być kartą debetową lub kredytową – obie są traktowane jako część przetwarzania karty kredytowej – i otrzymują ją od banku, który ją wydał.

Posiadacze kart są omawiani w dwóch różnych typach: osoba dokonująca transakcji, czyli osoba, która co miesiąc spłaca swoje pełne saldo, oraz rewolwer, czyli osoba, która płaci część salda, a reszta salda jest oprocentowana. Chociaż jest niewiele osób, które zawsze są podmiotami handlowymi lub zawsze rewolwerem, te terminy są używane w branży.

KupiecAkceptant to każda firma, która sprzedaje towary lub usługi, ale w tym przypadku jedynymi sprzedawcami, do których się odnosimy, są ci, którzy akceptują karty kredytowe. Zdolność handlowca do akceptowania kart kredytowych jest nazywana kontem handlowca.

Bank nabywającyCentrum autoryzacyjne jest bankiem handlowca – bankiem, z którym handlowiec zawiera umowę w celu utworzenia i utrzymania swojego konta handlowca. Banki te są zarejestrowanymi członkami stowarzyszeń kart kredytowych (Visa i Mastercard). Bank ten zapewni handlowcowi sprzęt i oprogramowanie używane do otrzymywania płatności kartą kredytową, a także zajmie się wszelkimi problemami związanymi z obsługą klienta, które pojawią się w trakcie prowadzenia działalności. Bank przejmujący zdeponuje środki ze sprzedaży karty kredytowej na konto akceptanta.

Bank przejmujący otrzyma od akceptanta żądanie autoryzacji płatności, a następnie połączy się z bankiem wydającym. Poniżej omówimy więcej procesu autoryzacji i uwierzytelniania.

Często banki przejmujące korzystają z usług niezależnych organizacji sprzedażowych (ISO) i dostawców usług członkowskich (MSP) do prowadzenia codziennych operacji na rachunkach akceptantów.

Nabycie procesoraTo jest wspomniany powyżej ISO lub MSP. Procesor zapewni pewną usługę lub urządzenie, które pozwoli handlowcom akceptować karty kredytowe i wysyła informacje o szczegółach płatności do sieci kart kredytowych.

Bank emisyjnyTo jest bank, który wydał kredyt, lub bank posiadacza karty. Otrzymuje żądanie autoryzacji płatności i zatwierdza lub odrzuca. Bank wydający zapłaci bankowi przejmującemu za zakupy dokonane przez posiadacza karty. Następnie posiadacz karty płaci rachunek bankowi, który go wystawił, zgodnie z umową o kartę kredytową.

Stowarzyszenia kartStowarzyszenia te (takie jak Visa, Mastercard, Discover i American Express) nie są bankami i nie wydają kart kredytowych ani nie obsługują rachunków handlowych. Zamiast tego są stowarzyszeniem, które ustala zasady dotyczące korzystania z ich kart, i są organizacją nadzorującą społeczność kart kredytowych i banki, którym obsługują.

Stowarzyszenia kart kredytowych ustalają zasady dotyczące opłat interchange i wytyczne dotyczące kwalifikacji, zapewniają arbitraż między bankami wydającymi a bankami przejmującymi, utrzymują sieć kart kredytowych i promują swoją markę.

Jak działa przetwarzanie kart kredytowych?

Przetwarzanie kart kredytowych polega na podstawowym trzystopniowym procesie autoryzacji, uwierzytelnienia, a następnie rozliczenia i rozrachunku. Chociaż karty kredytowe mogą być używane w dowolnej liczbie miejsc, w tym w sklepach, punktach sprzedaży online, handlu elektronicznym, terminalach bezprzewodowych i telefonach, wszystkie przechodzą przez ten sam proces. Cały proces związany z kartą kredytową zajmuje tylko kilka sekund – za każdym razem, gdy dokonujesz zakupu za pomocą karty, cały proces trwa dwie lub trzy sekundy.

Oto wyjaśnienie, jak działa proces płatności kartą kredytową w standardowym sklepie stacjonarnym.

UpoważnienieNa tym początkowym etapie lub w procesie sprzedawca (jak opisano powyżej) musi uzyskać autoryzację od banku wystawiającego (również opisaną powyżej), aby dokonać sprzedaży. Dzieje się to w następujących krokach:

 1. Posiadacz karty przekazuje swoją kartę kredytową sprzedawcy w momencie sprzedaży.
 2. Gdy karta kredytowa klienta zostanie przeciągnięta w terminalu w punkcie sprzedaży (POS) – urządzeniu obsługującym karty kredytowe, oprogramowaniu lub bramce – informacje o karcie kredytowej posiadacza karty są wysyłane do banku przejmującego (lub procesora autoryzującego).Bank autoryzujący lub podmiot przetwarzający otrzymuje informacje, a następnie przekierowuje je do odpowiedniej sieci kart kredytowych.Sieć kart kredytowych żąda autoryzacji płatności od banku wydającego. Żądanie to zawiera numer karty kredytowej, datę ważności, adres rozliczeniowy (w przypadku walidacji systemu weryfikacji adresu AVS), kod bezpieczeństwa karty (lub CVV) oraz kwotę płatności.PoświadczenieNa tym drugim etapie bank wystawiający sprawdza, czy karta kredytowa jest używana prawidłowo i jest chroniona przed nieuczciwą działalnością.

  1. Bank wydający otrzymuje wezwanie do zapłaty.
  2. Bank sprawdza AVS, CVV, CVV2, CVC3 lub CID, aby upewnić się, że nie jest używany w sposób oszukańczy.Bank sprawdza, czy na koncie posiadacza karty jest wystarczająca ilość dostępnych środków.Bank wydający blokuje kwotę zakupu na koncie posiadacza karty. (Środki nie są natychmiast przekazywane z banku wydającego do banku przejmującego).Terminal POS akceptanta otrzymuje zatwierdzoną autoryzację. Ten kod odpowiedzi jest przechowywany w pliku wsadowym w oczekiwaniu na rozliczenie, zwykle pod koniec dnia.Rozliczenia i rozrachunkiOstatnim etapem obsługi karty kredytowej jest rozliczenie i rozrachunek. Odbywa się to po autoryzacji i uwierzytelnieniu.

   1. Akceptant przesyła pakiet upoważnień do banku autoryzującego lub podmiotu przetwarzającego, zwykle raz dziennie.
   2. Podmiot przetwarzający otrzymuje upoważnienia i przesyła pakiet do sieci zrzeszeń kart.Procesor dzieli uprawnienia i przesyła je do swojego indywidualnego banku wydającego.Bank wydający przesyła środki, z wyjątkiem zatrzymywania opłaty interchange, która jest dzielona z siecią kart kredytowych. Odbywa się to zwykle w ciągu 24 do 48 godzin od każdej transakcji.Sieć kart kredytowych wysyła do banku przejmującego i przetwarzającego swoją część środków.Bank przejmujący deponuje pieniądze na koncie handlowca pomniejszone o stopę dyskontową handlowca.Posiadacz karty otrzymuje wyciąg i opłaca rachunek.Gdzie idą opłaty za przetwarzanie kart kredytowych?

    Istnieje kilka opłat, które są pobierane za zakupy kartą kredytową. Jak widzieliśmy powyżej, w procesie jest wiele ruchomych części i tak wiele różnych miejsc otrzymuje obniżkę opłat.

    Dla handlowca opłata pojawi się jako standardowa stopa dyskontowa handlowca, która jest procentem od całkowitego rachunku, który zostanie odjęty. Jest to zazwyczaj od 1,79% do 2% całości. (Tak więc, jeśli stopa dyskontowa sprzedawcy wynosiła 2%, a posiadacz karty kupił coś za 100 USD za pomocą karty kredytowej, sprzedawca otrzymałby 98 USD zdeponowanych na jego koncie).

    Te 2% jest podzielone na kilka różnych części, którymi są opłaty interchange, opłaty za ocenę i opłaty dostawcy rachunku.

    Opłaty interchangeBank wystawiający otrzymuje największą część opłat jako opłatę interchange. (To jest bank, którego logo widnieje na karcie: Wells Fargo, Chase, Bank of America itp.). Opłata ta wynosi zazwyczaj 1,75% + 0,10 USD. Opłata ta jest pobierana od banku przejmującego, ale prawie zawsze jest przenoszona w ramach stawki dyskontowej akceptanta.

    Opłaty za ocenęSą to opłaty, które trafiają do stowarzyszenia kart kredytowych (Visa, Mastercard itp.). Opłaty te wynoszą zwykle od 0,11% do 0,095%.

    Opłaty dostawcy kontaOstatni bit 2% stopy dyskontowej sprzedawcy trafia do banku autoryzującego i procesora. Zwykle jest to około 0,07%.

    Co się dzieje, gdy karta kredytowa zostanie odrzucona?

    Ostatnią rzeczą, o której należy wspomnieć, mówiąc o przetwarzaniu kart kredytowych, jest to, co dzieje się, gdy proces zostaje przerwany. Może być kilka powodów odrzucenia karty kredytowej i nie zawsze jest to spowodowane brakiem wystarczających środków. Kiedy karta zostanie odrzucona, terminal w punkcie sprzedaży otrzyma kod wyjaśniający powód odrzucenia, ale często kody nie są jasne.

    Niektóre z powodów odrzucenia karty to nieprawidłowy numer karty (jeśli została wprowadzona do komputera) lub nieprawidłowa data; wygasła karta; niewystarczające środki; problemy techniczne z przetwarzaniem; środki zapobiegania oszustwom, takie jak dokonanie przez posiadacza karty zakupu za granicę, dokonanie zakupu z lokalizacji, która nie znajduje się w pobliżu jego domu lub wiele zakupów dokonanych w krótkim czasie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy