Departament Skarbu USA

17.02.2021

Monitorowanie i egzekwowanie przepisów CFIUS

Urząd Monitorowania i Egzekwowania Bezpieczeństwa Inwestycji (Monitorowanie i Egzekwowanie) chroni integralność polityki otwartych inwestycji Stanów Zjednoczonych, prowadząc działania i wysiłki CFIUS w celu: monitorowania inwestycji zagranicznych w Stanach Zjednoczonych, które nie są dobrowolnie przekazywane CFIUS do przeglądu („ transakcje niezgłoszone ); egzekwowanie przepisów CFIUS dotyczących obowiązkowych deklaracji (transakcje „niezgłoszone); nadzorować zgodność z umowami, warunkami i zamówieniami CFIUS dotyczącymi łagodzenia skutków; oraz administrować i egzekwować cywilnoprawne kary pieniężne za naruszenia obowiązujących przepisów CFIUS oraz umów, warunków lub nakazów łagodzących skutki.

TRANSAKCJE NIEZGŁOSZONE I NIEZADEKLAROWANEMonitorowanie i egzekwowanie kieruje wysiłkami Komitetu w celu zidentyfikowania transakcji, w przypadku których nie złożono dobrowolnego powiadomienia lub udzielono „bezpiecznej przystani zgodnie z sekcją 721 Ustawy o produkcji obronnej z 1950 r., Z późniejszymi zmianami („sekcja 721). Jeżeli Komitet stwierdzi, że niezgłoszona transakcja może być transakcją objętą ubezpieczeniem lub transakcją dotyczącą nieruchomości i może podnieść względy bezpieczeństwa narodowego, Monitoring & Enforcement może skontaktować się ze stronami transakcji. Dodatkowo, w odniesieniu do transakcji podlegających obowiązkowym postanowieniom deklaracji zgodnie z 31 CFR § 800.401, Monitoring & Enforcement prowadzi działania mające na celu identyfikację przypadków braku deklaracji takich transakcji w Komitecie.

Strony transakcji mogą znaleźć szczegółowe instrukcje dotyczące składania zawiadomienia lub deklaracji na odpowiednich stronach internetowych w lewym pasku menu.

ŁAGODZENIECFIUS jest upoważniony do negocjowania, zawierania lub narzucania i egzekwowania wszelkich umów lub warunków z dowolną stroną w celu złagodzenia jakiegokolwiek ryzyka bezpieczeństwa narodowego, które powstaje w wyniku transakcji objętej ubezpieczeniem lub transakcji dotyczącej nieruchomości objętych ubezpieczeniem, jeżeli inne przepisy prawa nie stanowią zapewnić odpowiednie uprawnienia do przeciwdziałania ryzyku. Obejmuje to okoliczności, w których strona dobrowolnie zdecydowała się zrezygnować z transakcji, a środki łagodzące są potrzebne do zrealizowania takiego odstąpienia i zajęcia się wszelkim ryzykiem związanym z transakcją. CFIUS może zawrzeć porozumienie łagodzące lub nałożyć warunek po ustaleniu, że taka umowa lub warunek rozwiąże ryzyko bezpieczeństwa narodowego wynikające z transakcji i jest racjonalnie obliczone jako skuteczne, weryfikowalne i monitorowane w długim okresie.Przykłady środków łagodzących wynegocjowanych i przyjętych przez Komitet są dostępne w rocznym raporcie CFIUS dla Kongresu.

EGZEKWOWANIEMonitorowanie i egzekwowanie przepisów zarządza przepisami zawartymi w części I (kary i odszkodowania) 31 CFR części 800 i 802, które upoważniają CFIUS do nakładania cywilnych kar pieniężnych za naruszenia niektórych przepisów, zarządzeń i umów CFIUS. Kary i odszkodowania dostępne na mocy upoważnienia CFIUS są dostępne bez uszczerbku dla innych sankcji cywilnych lub karnych przewidzianych przez prawo i mogą skutkować skierowaniem sprawy do odpowiednich rządowych organów ścigania, jeśli jest to uzasadnione.

Ponadto Skarb Państwa publikuje informacje związane z określonymi czynnościami egzekucyjnymi:

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy