Departament Zgodności

Departament Zgodności
Category: Celem Jest
16.10.2020

Co to jest Dział Zgodności?

Dział zgodności zapewnia, że ​​firma przestrzega zewnętrznych zasad i kontroli wewnętrznej. W sektorze usług finansowych działy ds. Zgodności działają na rzecz spełnienia kluczowych celów regulacyjnych, aby chronić inwestorów i zapewnić uczciwe, wydajne i przejrzyste rynki. Starają się również zmniejszyć ryzyko systemowe i przestępstwa finansowe.

Cele te mają na celu wspieranie zaufania konsumentów do systemu finansowego. Organizacje świadczące usługi finansowe również podlegają regulacyjnym regułom biznesowym, które regulują reklamy, komunikację z klientami, konflikty interesów, zrozumienie i odpowiedniość klienta, transakcje z klientami, aktywa klientów i pieniądze, a także łamanie zasad i błędy.

Kluczowe wnioski

  • Zadaniem działu zgodności jest uważne obserwowanie, czy firmy świadczące usługi finansowe przestrzegają zewnętrznych przepisów i kontroli wewnętrznej.
  • Identyfikuje również ryzyka, na jakie narażona jest organizacja, i doradza, jak ich unikać lub im zaradzić.
  • Kryzys finansowy z 2008 r. Doprowadził do wzmożonej kontroli i regulacji regulacyjnych, prowadząc departamenty ds. Zgodności z roli doradczej do aktywnego zarządzania ryzykiem.

Zrozumienie Departamentu Zgodności

Dział zgodności zazwyczaj ma pięć obszarów odpowiedzialności – identyfikację, zapobieganie, monitorowanie i wykrywanie, rozwiązywanie problemów i doradztwo. Dział zgodności identyfikuje ryzyka, na jakie narażona jest organizacja, i doradza, jak ich unikać lub zaradzić. Wdraża kontrole, aby chronić organizację przed tymi zagrożeniami. Compliance monitoruje i raportuje skuteczność kontroli w zarządzaniu narażeniem organizacji na ryzyko. Dział rozwiązuje również pojawiające się problemy związane ze zgodnością i doradza firmie w zakresie zasad i kontroli.

Specjaliści ds. Zgodności w dziale zgodności mają obowiązek współpracować z kierownictwem i personelem w celu identyfikacji i zarządzania ryzykiem regulacyjnym. Ich celem jest zapewnienie, że organizacja posiada kontrole wewnętrzne, które odpowiednio mierzą i zarządzają ryzykiem, na które jest narażona. Specjaliści ds. Zgodności zapewniają wewnętrzną usługę, która skutecznie wspiera obszary biznesowe w ich obowiązku przestrzegania odpowiednich przepisów prawa i regulacji oraz procedur wewnętrznych. Specjalista ds. Zgodności jest zwykle radcą prawnym firmy, ale nie zawsze.

Branżowe organy regulacyjne autoryzują i nadzorują zasady zgodności poprzez badanie, gromadzenie i udostępnianie informacji oraz nakładanie odpowiednich kar. Czynniki używane do określenia ryzyka w organizacji obejmują charakter, różnorodność, złożoność, skalę, wielkość i wielkość jej działalności i operacji.

Działy zgodności odgrywają aktywną rolę w zarządzaniu ryzykiem i ograniczaniu przestępstw finansowych.

Uwagi specjalne

Kryzys finansowy z 2008 r. Doprowadził do wzmożonej kontroli i regulacji regulacyjnych. To spowodowało, że organizacje świadczące usługi finansowe zwiększyły rolę działu zgodności z doradztwa do aktywnego zarządzania ryzykiem i monitorowania. Zgodność zapewnia teraz praktyczne perspektywy przełożenia przepisów na wymagania operacyjne.

Ta silniejsza kultura ryzyka obejmuje wymianę informacji w odpowiednim czasie, szybką eskalację pojawiających się zagrożeń, a także gotowość do kwestionowania istniejących praktyk. Skuteczne wykonywanie tych rozszerzonych obowiązków wymaga głębszego zrozumienia biznesu i praktyk biznesowych. Ponadto struktura działu zgodności uległa zmianie, aby połączyć zasięg oparty na jednostkach biznesowych z szerszą, wspólną wiedzą w całej organizacji. Ostatnie tematy poruszane przez działy zgodności obejmują ryzyko postępowania, ustawę o tajemnicy bankowej i ryzyko przeciwdziałania praniu pieniędzy (BSA / AML), ryzyko podwykonawców oraz ogólne zarządzanie kulturą ryzyka.

Wymagania dla działu zgodności

Jeśli firma ma lokalizacje za granicą, musi przetłumaczyć swoje materiały dotyczące zgodności na ten język. Powinien również zwrócić się do zagranicznych urzędów o opinie na temat skuteczności materiałów szkoleniowych firmy.

Ponadto dział zgodności powinien przeprowadzić szkolenia dla pracowników. Powinien również istnieć system zgłaszania problemów ze zgodnością. Oznacza to, że kodeks postępowania działu zgodności powinien określać proces dla pracowników.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy