Pula kredytów hipotecznych

17.02.2021

Co to jest pula kredytów hipotecznych?

Pula kredytów hipotecznych to grupa kredytów hipotecznych utrzymywanych w formie powiernictwa jako zabezpieczenie emisji papieru wartościowego zabezpieczonego hipoteką. Niektóre papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką wyemitowane przez Fannie Mae, Freddie Mac i Ginnie Mae same są znane jako „pule. To najprostsza forma zabezpieczenia hipotecznego. Są one również znane jako „transakcje tranzytowe i są przedmiotem obrotu na rynku terminowym, który ma zostać ogłoszony (TBA).

Pula kredytów hipotecznych to grupa kredytów hipotecznych utrzymywanych jako zabezpieczenie w trustach, zwykle w celu emisji papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie.

Kluczowe wnioski
 • Pule kredytów hipotecznych, które są grupami kredytów hipotecznych, mają zwykle podobne cechy, takie jak data wystawienia, data zapadalności itp.
 • Podczas gdy papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką są zabezpieczone hipoteką o podobnych cechach, zabezpieczone zobowiązania dłużne są zabezpieczone zabezpieczeniem o różnych cechach.Ważną zaletą pul kredytów hipotecznych jest to, że zapewniają one inwestorom dywersyfikację.Pule kredytów hipotecznych mogą koncentrować się na pewnych cechach, takich jak rodzaj nieruchomości, które mogą powodować różne ryzyka i zwroty.Zrozumienie puli kredytów hipotecznych

  Pule kredytów hipotecznych składają się z kredytów hipotecznych, które zwykle mają podobne cechy – na przykład zazwyczaj mają zbliżony termin zapadalności i stopę procentową. Gdy pożyczkodawca sfinalizuje transakcję hipoteczną, zwykle sprzedaje kredyt hipoteczny innemu podmiotowi, na przykład Fannie Mae lub Freddie Mac. Podmioty te następnie łączą kredyty hipoteczne w pulę kredytów hipotecznych, a pula kredytów hipotecznych stanowi następnie zabezpieczenie papieru wartościowego zabezpieczonego hipoteką.

  Papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką są zabezpieczane pulą kredytów hipotecznych wypełnioną podobnymi hipotekami, podczas gdy zabezpieczone zobowiązanie dłużne (CDO) jest zabezpieczane pulą pożyczek o różnych cechach. CDO to strukturyzowany produkt finansowy, który łączy w sobie aktywa generujące przepływy pieniężne i przepakowuje tę pulę aktywów w oddzielne transze, które można sprzedać inwestorom. Zabezpieczone zobowiązanie dłużne jest nazwane w odniesieniu do połączonych aktywów – takich jak hipoteki, obligacje i pożyczki – które są zasadniczo zobowiązaniami dłużnymi, które służą jako zabezpieczenie dla CDO. Pula kredytów hipotecznych stanowiąca zabezpieczenie bardziej złożonego papieru wartościowego zabezpieczonego hipoteką lub CDO może jednak składać się z kredytów hipotecznych o bardziej zróżnicowanych stopach procentowych i cechach.

  Korzyści z funduszu puli kredytów hipotecznych

  Fundusze hipoteczne są dobre dla inwestorów poszukujących ekspozycji na nieruchomości, ponieważ są inwestycją niskiego ryzyka, która porusza się niezależnie od akcji i obligacji i zapewnia przewidywalny miesięczny dochód. Pożyczki w formie puli hipotecznej są zabezpieczone nieruchomością i są określane jako twarde pieniądze, ponieważ w przeciwieństwie do większości pożyczek bankowych (które opierają się na zdolności kredytowej pożyczkobiorcy), pożyczki pieniężne uwzględniają wartość nieruchomości bazowej.

  Warunki pożyczek za twarde pieniądze są krótsze niż w przypadku większości kredytów hipotecznych; wahają się od kilku miesięcy do trzech lat, podczas gdy konwencjonalne kredyty hipoteczne mają okres od 10 do 30 lat. Ze względu na krótsze warunki pożyczki w postaci twardych pieniędzy są mniej podatne na zmiany stóp procentowych, co oznacza, że ​​są to bardziej przewidywalne i wiarygodne przepływy pieniężne.

  Jak wspomniano powyżej, fundusze puli kredytów hipotecznych są różne, przy czym niektóre koncentrują się na określonych typach nieruchomości, a inne są bardziej ogólne. Różnice te mogą wpływać na ryzyko i zwrot, dlatego ważne jest, aby przed przystąpieniem do nurkowania zbadać różne pule kredytów hipotecznych. Przy wyborze funduszu puli kredytów hipotecznych warto rozważyć lokalizację geograficzną portfela, rodzaj nieruchomości i pozycję zastawu, kryteria ubezpieczeniowe , płynność i doświadczenie w zarządzaniu

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy